เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
รณรงค์การเลือกใช้สินค้าปลอดสารพิษเพื่อลูกเด็กไทยแข็งแรง

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อันตรายจากสารBPA

ฉบับที่ 144 / 2552
แคนาดา และสหรัฐอเมริกาประกาศให้สาร Bisphenol A (BPA)
เป็นสารเคมีอันตรายต้องห้าม
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า รัฐบาลแคนาดาประกาศให้สาร Bisphenol A หรือ BPA เป็นสารเคมีอันตรายต้องห้าม เนื่องจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข (Health Canada) และด้านสิ่งแวดล้อมของแคนาดา (Environment Canada) ตรวจพบว่าสาร Bisphenol A เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับทำให้พลาสติกแข็งตัวและคงรูปและใช้ในการผลิตภาชนะกระป๋อง ขวดน้ำ ขวดนมเด็ก และ CDs) เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคตับ ซึ่งเคยประกาศห้ามจำหน่ายขวดนมเด็กที่มีสาร Bisphenol A ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าฯนครโตรอนโตคาดว่าภายในปี 2552 รัฐบาลแคนาดาจะประกาศห้ามนำเข้า จำหน่าย และโฆษณาสินค้าพลาสติกและสินค้ากระป๋องที่มีสาร Bisphenol A ปนเปื้อน
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญ และเมืองชิคาโกเป็นเมืองแรกที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ โดยจะออกกฎหมายห้ามใช้สารBPA ในขวดนม หรือภาชนะบรรจุอาหารสำหรับเด็กและทารกวัยแรกเกิด คาดว่าภายหลังผ่านการอนุมัติกฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2553 เป็นต้นไป แต่การประกาศห้ามใช้สาร BPA ของสหรัฐฯ นั้น มีความเข้มงวดมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: USFDA) มีความเห็นสอดคล้องกับหน่วยงานกฎหมายในประเทศแคนาดา ยุโรป และญี่ปุ่น ว่าปริมาณสาร BPA ที่พบในบรรจุภัณฑ์ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่รุนแรงและเฉียบพลัน ทั้งในผู้บริโภคทั่วไปตลอดจนทารกและเด็กเล็ก ซึ่งอนุญาตให้พบสาร BPAได้ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตราย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://fic.nfi.or.th//upload/early/media/4495.pdf และ www.chemicalsubstanceschimiques.gc.challenge-defi/bisphenol-a_e.html
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่ามีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆ จะเข้มงวดมากขึ้นในการห้ามใช้สาร BPA กับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและทารก ภาชนะพลาสติก กระป๋อง ขวดน้ำ ขวดนม ฯ ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ให้มีสาร Bisphenol A ปนเปื้อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาถูกกักเก็บ ทำลาย และห้ามนำเข้าสินค้าของไทยในตลาดแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
ที่มา : 1. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโตรอนโต
2. สถาบันอาหาร 24 มิถุนายน 2552
pcoc.moc.go.th/.../85/.../ฉบับที่%20144%20ข่าว%20มก%5B1%5D..doc -

บทความขวดนมที่มีสารพิษBPA

Executive Summary
Products marketed for infants and children are not always completely safe for their use. Many contain toxic chemicals that may have detrimental health impacts for children exposed during critical stages of development. In this report, we analyze the extent to which five popular brands of baby bottles leach bisphenol A, a developmental, neural, and reproductive toxicant, into liquids coming into contact with them. We found that all five brands leach bisphenol A at dangerous levels found to cause harm in numerous laboratory animal studies.

California and the U.S. should reform chemical policy to ensure that all products on the market are safe for children.

Read more about our Environment Health program.

Bisphenol A is a Developmental, Neural, and Reproductive Toxicant

Scientists have linked very low doses of bisphenol A exposure to cancers, impaired immune function, early onset of puberty, obesity, diabetes, and hyperactivity, among other problems.
For example, in one recent study, a single, low dose of bisphenol A administered to a newborn rat resulted in hyperactive behavior.
Exposure to Bisphenol A is Widespread

Bisphenol A is most commonly used to make clear polycarbonate plastic for consumer products, such as baby bottles. Through use, this plastic breaks down and leaches bisphenol A into liquids and food to which it comes into contact.
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention found bisphenol A in the urine of over 95% of people they tested.
Alarmingly, the median level of bisphenol A in humans is higher than the level that causes adverse effects in animal studies.
Popular Baby Bottles Sold in California Leach Bisphenol A at Harmful Levels

Based on a consumer survey of the most popular baby bottle brands on the market, we selected five bottle types to determine the amount of leaching from each bottle. We found that the bottles tested from all five brands leached bisphenol A at levels found to cause harm in numerous laboratory studies, including:
• Avent

• Dr. Brown’s

• Evenflo

• Gerber

• Playtex

Recommendations for Parents

Parents have the right to know about chemicals in the products they purchase for their children. In the absence of good government regulations, but armed with the knowledge that some chemicals are a cause for concern, parents can take a few simple actions to limit their child’s exposure to these and other toxic chemicals.

At the store, parents should select baby bottles that are made from glass or a safer non-polycarbonate plastic. At home, parents should avoid washing plastic dishware with harsh dishwashing soap and hot water, which may allow chemicals to leach out of the plastic. For a useful tip sheet, parents should visit our toy safety page.

Recommendations for Policymakers

Parents cannot deal with these issues alone. The government must ensure the safety of all products on the market for children. California and the U.S. should:

Phase Out Hazardous Chemicals

Based on the weight of the scientific evidence showing the harm caused by exposure to bisphenol A, the government should act now. Given that data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention show that bisphenol A is present in humans at levels found to be harmful in laboratory studies, California and the U.S. should phase out the use of bisphenol A, especially in products used by children.

Inform Consumers about the Presence of Dangerous Chemicals

Parents currently have little information to inform their decisions when purchasing products for their family. Manufacturers should be required to label children’s products with the name of any potentially dangerous chemical and the specific health risks associated with the chemical.

Reform Chemicals Policy

Currently, manufacturers can put chemicals on the market without proving they are safe. Chemical manufacturers should be required to provide all hazard and health-effects information to the government so agencies can begin to assess the thousands of chemicals currently on the market for which little or inadequate data are available. Next, pre-market hazard and health-effects testing should be required for all new chemicals before they are introduced into commerce. Finally, the California Environmental Protection Agency must have the authority to protect public health by banning or restricting the use of a chemical if evidence shows that it can harm human health.

BPA คืออะไร และจะหลีกเลี่ยงอย่างไร

We have been bombarded with plastic in everything for years but people are beginning to question the chemicals that go into products.

Baby bottles and toys made out of polycarbonate plastic have been the focus of a lot of scrutiny because this type of plastic contains the hormone disruptor bisphenol A.
According to a report on a scientific study (Toxic Baby Bottles, Rachel L. Gibson, 2007) five of the more popular brands of baby bottles were tested and they all leached levels of bisphenol A that were unacceptable. No level is considered safe but the varying levels of bisphenol A found in the bottles went from 5 to 10ppb (parts per billion).
About Bisphenol A
Bisphenol A is a toxic hormone disruptor and has been linked to cancer, hyperactivity, birth defects, diabetes, lowered sperm count and early onset of puberty. It has also been associated with impaired immune systems and even obesity although further studies are needed. In many cases, laws are outdated so manufacturers are not required to prove the chemicals are safe.

The polycarbonate plastic breaks down so leeches into formula and/or food. This process happens faster when the plastic is heated, washed or an acidic food or drink is used.

Safer Suggestions and Options
Glass bottles are considered much safer and are quite sturdy so switching to glass is a sensible option.
Stainless steel

Read more at Suite101: Toxic Plastic Baby Bottles: Research Shows Bisphenol A Leeches from Infant Bottles | Suite101.com http://pollution-control.suite101.com/article.cfm/toxic_plastic_baby_bottles#ixzz0a94CLwVK

If you are using plastic bottles or containers, stay away from anything marked with the letters PC. You will usually see that near the recycling symbol if it’s there.
Polycarbonate plastics are also marked number 7 along with the recycling symbols. Safer plastics are usually softer and opaque while the bottles made with polycarbonate plastic are very hard and clear or tinted.
Avoid canned food or cut down as much as possible. Bisphenol A is in some of the plastic used in the lining of cans.
Avoid heating plastic bottles and containers in the microwave. Glass containers are better options.
For toys, it’s just as important to make sure safer plastics are used because they all have the potential to end up in a small child’s mouth. There are many wooden toys that are much safer and in some cases much more attractive.
Environmental organizations along with parents in the U.S. and Canada are calling to ban baby bottles made with polycarbonate plastic. While some manufacturers say findings are exaggerated and biased, there are safer alternatives. It would be in everyone’s best interest for them to phase out plastics containing bisphenol A.

Read more at Suite101: Toxic Plastic Baby Bottles: Research Shows Bisphenol A Leeches from Infant Bottles | Suite101.com http://pollution-control.suite101.com/article.cfm/toxic_plastic_baby_bottles#ixzz0a94SZeSa

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
เราสามารถแบ่งพลาสติกออกได้เป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ

1. เทอร์มอเซตติงพลาสติก (thermosetting plastic) เป็น พลาสติกชนิดที่จะแข็งตัวคงรูปอยู่ได้ โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นโดยอาศัยความร้อนและความกดดัน ภายหลังปฏิกิริยาเคมีมันก็จะแข็งตัว และเราจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปของมันโดยไม่เปลี่ยนคุณสมบัติของมันได้กล่าวคือ เมื่อได้รับความร้อนมาก ๆ มันจะสลายตัวเสียรูปไป

2. เทอร์มอพลาสติกพลาสติก (thermoplastic plastic) เป็น พลาสติกที่แข็งตัวโดยไม่อาศัยปฏิกิริยาทางเคมี แต่อาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ เมื่อทำพลาสติกชนิดนี้ให้ร้อนขึ้นแล้วเทลงในเบ้าหรือแบบมันก็จะเปลี่ยนรูป ร่างไปตามแบบนั้น และเมื่อเย็นลงก็จะแข็งตัวคงรูปอยู่ได้ และเมื่อเป็นรูปแล้วเราสามารถที่จะหลอมและเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นได้อีก เพราะคุณสมบัติทางเคมีของมันยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มพลาสติก (Plastic Resins) ประกอบด้วย

o พลาสติกที่ใช้งานทั่วไป (Commodity Plastics) เป็น พลาสติกที่มีคุณสมบัติแปรรูปได้หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มากมาย มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกสำหรับงานวิศวกรรม มีปริมาณความต้องการใช้สูง พลาสติกชนิดนี้ได้แก่ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene - LDPE) โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene -LLDPE) โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene - HDPE) โพลีไวนิลคลอไรด์ (Poly Vinyl Chloride - PVC) โพลีโพรพิลีน (PP) และโพลีสไตรีน (PS) เป็นต้น

o พลาสติกสำหรับงานวิศวกรรม (Engineering Plastics) เป็น พลาสติกที่ใช้ในงานวิศวกรรมที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้ทดแทนโลหะในงานวิศวกรรม เช่น เฟือง ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตัวอย่างพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ไนลอน (Nylon) โพลีคาร์บอเนต (PC) โพลีอะซีทัล (Polyacetal) อะคริโลไนทริล-บิวทาไดอีน-สไตรีน (ABS) และโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เป็นต้น

o พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ (High Performance Plastics) เป็น พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะทาง เช่น ทนความร้อน ทนกรด ทนด่าง ลื่นไม่ติดง่าย เป็นต้น พลาสติกประเภทนี้มีราคาสูงมากตามคุณสมบัติพิเศษแต่ละชนิด ตัวอย่างพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ โพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (Polytetrafluoroethylene หรือ Teflon) โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน (Poly Ether Ether Ketone - PEEK) โพลีอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulfone - PES) พลาสติก เหล่านี้ยังมีปริมาณการใช้ไม่มากนักและยังไม่มีการผลิตในประเทศไทยเลย เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและเทคโนโลยียังไม่เป็นที่แพร่ หลายทั่วไป


การแยกชนิดของพลาสติก
พลาสติกแต่ละชนิดมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่างกัน จึงมีการใช้สัญลักษณ์เพื่อช่วยในการเลือกพลาสติกชนิดต่างๆ และช่วยในการแยกพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเราสามารถแยกชนิดของพลาสติกออกเป็น 7 กลุ่มดังนี้

พลาสติกกลุ่มที่ 1 คือ เพท (PETE) สัญลักษณ์ คือ 1 เป็นพลาสติกที่ส่วนใหญ่มีความใส มองทะลุได้ มีความแข็งแรงทนทานและเหนียว ป้องกันการผ่านของก๊าซได้ดี มีจุดหลอมเหลว 250-260 องศาเซลเซียส มีความหนาแน่น 1.38-1.39 นิยมนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำปลา ขวดน้ำมันพืช เป็นต้น
พลาสติกกลุ่มที่ 2 คือ HDPE สัญลักษณ์ คือ 2 เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง ค่อนข้างนิ่ม มีความเหนียวไม่แตกง่าย มีจุดหลอมเหลว 130 องศาเซลเซียส มีความหนาแน่น 0.95-0.92 นิยมนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น แชมพู ถุงร้อนชนิดขุ่น ขวดนม เป็นต้น ปัจจุบันพบว่ามีสัดส่วนการปล่อยสาร BPA ในปริมาณที่สามารถทำให้สัตว์ในห้องทดลองเป็นมะเร็งได้
พลาสติกกลุ่มที่ 3 คือ พีวีซี (PVC) สัญลักษณ์ คือ 3 เป็นพลาสติกที่มีลักษณะทั้งแข็งและนิ่ม สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ มีสีสันสวยงาม มีจุดหลอมเหลว 75-90 องศาเซลเซียส เป็นพลาสติกที่นิยมใช้มาก เช่น ท่อพีวีซี สายยาง แผ่นฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น
พลาสติกกลุ่มที่ 4 คือ LDPE สัญลักษณ์คือ 4 เป็นพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ มีความนิ่มกว่า HDPE มี ความเหนียว ยืดตัวได้ในระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่ใสมองเห็นได้ จุดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส มีความหนาแน่น 0.92-0.94 นิยมนำมาใช้ทำแผ่นฟิล์ม ห่ออาหารและห่อของ
พลาสติกกลุ่มที่ 5 คือ pp สัญลักษณ์ คือ 5 เป็นพลาสติกที่ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นค่อนข้างต่ำ มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อความร้อน และสารเคมี มีจุดหลอมเหลว 160-170 องศาเซลเซียส ความหนาน่น 0.90-0.91 นิยมนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารในครัวเรือน เช่น ถุงร้อนชนิดใส จาม ชาม อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด
พลาสติกกลุ่มที่ 6 คือ PS สัญลักษณ์ คือ 6 เป็นพลาสติกที่มีความใส แข็งแต่เปราะแตกง่าย สามารถทำเป็นโฟมได้ มีจุดหลอมเหลว 70-115 องศาเซลเซียส ความหนาแน่น 0.90-0.91 นิยมนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องไอศกรีม กล่องโฟม ฯลฯ
พลาสติกกลุ่มที่ 7 คือ อื่นๆ เป็นพลาสติกที่นอกเหนือจากพลาสติกทั้ง 6 กลุ่ม พบมากมายหลากหลายรูปแบบ

พลาสติกชนิดพิเศษ PES พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ (High Performance Plastics) เป็น พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะทาง เช่น ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม ทนความร้อนสูงถึง 180 องศา ทนกรด ทนด่าง ลื่นไม่ติดง่าย เป็นต้น พลาสติกประเภทนี้มีราคาสูงมากตามคุณสมบัติที่ทนทานพิเศษนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิด

รวบรวมข้อมูลจาก :

www.bambigarden.com

http://www.tps.ac.th/~narin/basicchem/index_files/page0011.htm

http://www.ptit.org/is-petrochemical-preview.php?weekly_id=12

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552


PLASTICS GUIDE

#1 - PET or PETE: polyethylene terephthalate is used in many soft drink, water, and juice bottles. It's easily recycled, and accepted by most curbside municipal programs and just about all plastic recycling centers.

#2 - HDPE: high-density polyethylene is used in milk jugs, detergent and shampoo bottles. It is widely accepted by most curbside municipal programs and recycling centers.

#3 - PVC: Vinyl or polyvinyl chloride is a bad, bad plastic. Soft PVC often contains and can leach toxic phthalates, and can also off-gas chemicals into the air. It's used in some cling wraps (yikes!), many children's toys, fashion accessories, shower curtains, and detergent and spray bottles. To top it off, PVC isn't recyclable, either.

#4 - LDPE: low-density polyethylene is used most in plastic shopping bags, some cling wraps, some baby bottles and reusable drink & food containers. It is recyclable at most recycling centers (and many grocery stores take the shopping bags) but generally not in curbside programs.

#5 - PP: polypropylene can be found in some baby bottles, lots of yogurt and deli takeout containers, and many reusable food and drink containers (you know, the Tupperware- and Rubbermaid-types). It is recyclable in some curbside programs and most recycling centers.

#6 - PS: polystyrene is used in takeout food containers, egg containers, and some plastic cutlery, among other things. It has been found to leach styrene--a neurotoxin and possible human carcinogen--and has been banned in cities like Portland, Ore. and San Francisco. Still, it persists and is not often recyclable in curbside programs, though some recycling centers will take it.

#7 - Everything else, and this is where the waters get a bit murky. First, and perhaps most notably, #7 includes PC, or polycarbonate, which has been making headlines lately because it has been found to leach bisphenol A (BPA), a hormone disruptor that mimics estrogen.
But that's just the tip of the #7 iceberg; though you're less likely to see them in the grocery store than some of the others, the burgeoning crop of bioplastics (made from plant-based material rather than the usual petroleum base for plastic) also falls under this umbrella, for now, at least. Most common of these is PLA, or polyactide, which is most commonly made with corn, these days. It isn't easily recycled, though it can be composted in industrial composting operations--your kitchen composter most likely doesn't create enough heat to help it break down.

* 40 billion pounds of PET waste will be added to our landfills within only a decade.

* Americans buy about 31 billion plastic beverage containers every year.

source : www.kidskonserve.com

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Chemical in Baby Bottles, Other Plastics May Cause Cancer Animal Studies Have Linked Bisphenol A to Harm During Pregnancy Read more: http://www.theda

Pregnant women who absorb a common chemical from everyday plastic products such as water bottles and other containers could be putting their unborn children at risk of developing cancer and other diseases when they reach adulthood. Animal studies done at Duke University Medical Center found that exposure in the womb to bisphenol A (BPA) caused changes associated with obesity, cancer and diabetes. Interestingly, when pregnant mice were also given folic acid, the effects of BPA were mitigated. This study should definitely make consumers pause, because scientists have reported that around 95% of human adults test positive for BPA. The chemical is similar to the female sex hormone, and has therefore been suspected of possible harm for years. Clearly, more tests need to be done on BPA. Animal studies don't always scale up to effects seen among human beings. But the results are one more piece of evidence in the case against synthetic hormone-mimicking compounds. To be safe, consumers may choose the route of precaution, and try to avoid BPA-containing plastics, especially while pregnant. BPA is found in hard plastics that carry the recycling number 7. They are often clear but may be tinted. Common examples include water bottles and coolers, baby bottles, toys and utensils. Specific plastic names include polycarbonate, Lexan and polysulfone. Use glass baby bottles instead, and be sure to dispose of plastic bottles that are more than a year old, cracked or scratched, in order to minimize exposure. A California Bill recently took aim to ban BPA from certain toys, pacifiers, baby bottles and teethers for children under 3, but was defeated.

Read more about this story from the London Daily Telegraph.


Read more: http://www.thedailygreen.com/going-green/latest/4592#ixzz0TMAXHqWx

Children's Bath Products Have Toxic Ingredients


Shampoos and Other Children's Bath Products Have Toxic Ingredients That Aren't on the Label
Nonprofit group's tests find formaldehyde and 1,4-dioxane in children's shampoos, bubble baths and baby lotions. See complete list of brands that had one or both chemicals.
The Campaign for Safe Cosmetics today will reveal which brands of children's shampoos, bubble baths and baby lotions tested positive for formaldehyde and 1,4-dioxane, two chemicals that have been linked to serious health problems, including cancer.

You won't find these chemicals on ingredient lists, though you might find marketing claims like "gentle" and "cure" on the suspect products, according to the Campaign for Safe Cosmetics, a national coalition of nonprofit health and environmental organizations.

Of 48 products tested, 67% had 1,4-dioxane. Of 28 products tested, 82% had formaldehyde. See below for a list of brands that did and did not have the chemicals.

Not waiting for the full report, the cosmetics industry attacked the group in a press release, calling the allegations "patently false and a shameful and cynical attempt by an activist group to incite and prey upon parental worries and concerns in order to push a political, legislative and legal agenda." The Personal Care Products Council questioned the scientific integrity of the report, and said that levels of the chemicals found were extremely low, within regulatory limits and safe for use. It defended the use of formaldehyde and formaldehyde-releasing compounds as a safe preservative.

True, the Campaign for Safe Cosmetics is pushing a political, legislative and legal agenda, and the $250 billion global cosmetics industry has come to show concern about publicity over the group's reports.

The Campaign has previously exposed high levels of phthalates, formaldehyde and toluene in nail polish, leading to the phase-out of the use of those chemicals by several major brands; exposed the presence of lead in many lipsticks (see 11 lead-free lipsticks). The campaign supports both the Environmental Working Group's Skin Deep database of chemicals in cosmetics and personal care products, and state and federal proposals to regulate the use and disclosure of certain suspect chemicals in cosmetics and personal care products.

Check out this list of 10 non-toxic baby shampoos from Greenopia.

Brands That Tested Positive For 1,4 Dioxane
*According to The Campaign for Safe Cosmetics

Baby Magic "Soft Baby Scent" Baby Lotion (Ascendia Brands, Inc)
CVS Baby Shampoo (CVS/Pharmacy)
Johnson’s Baby Shampoo (Johnson & Johnson Consumer Companies)
L'Oreal Kids Extra Gentle 2-in-1 Fast Dry Shampoo – Burst of Cool Melon (L’Oreal USA)
Suave Kids 2-in-1 Shampoo – Wild Watermelon (Unilever)
American Girl Hopes and Dreams Glistening Shower and Bath Wash (Bath & Body Works)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Apple Blossom (Bath & Body Works)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Apple Blossom (Bath & Body Works)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Apple Blossom (Bath & Body Works)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Sunny Orange (Bath & Body Works)
Aveeno Baby Soothing Relief Creamy Wash (Johnson & Johnson Consumer Companies)
Aveeno Baby Soothing Relief Creamy Wash (Johnson & Johnson Consumer Companies)
Aveeno Baby Soothing Relief Creamy Wash (Johnson & Johnson Consumer Companies)
CVS Kids Body Wash – Blueberry Blast (CVS/Pharmacy)
Equate Tearless Baby Wash (Wal-Mart Stores, Inc.)
Gentle Naturals Eczema Baby Wash (Del Pharmaceuticals, Inc.)
Grins & Giggles Milk & Honey Baby Wash (Gerber Products Company)
Huggies Naturally Refreshing Cucumber & Green Tea Baby Wash (Kimberly-Clark)
Johnson’s Moisture Care Baby Wash (Johnson & Johnson Consumer Companies)
Johnson’s Oatmeal Baby Wash – Vanilla (Johnson & Johnson Consumer Companies)
Mustela Baby Shampoo (Laboratories Expanscience)
Mustela Dermo-Cleansing Gel for Hair and Body Newborn/Baby (Laboratories Expanscience)
Night-time Bath Baby Wash (Target Corporation)
Barbie Berry Sweet Bubble Bath (Water-Jel Technologies)
Dora the Explorer Bubble Bath (MZB Personal Care)
Hot Wheels Berry Blast Bubble Bath (Water-Jel Technologies)
Mustela Multi-Sensory Bubble Bath (Laboratories Expanscience)
Sesame Street Bubble Bath – Orange Mango Tango (The Village Company)
Tinker Bell Scented Bubble Bath (Goldie LLC)
Soft & Beautiful Just for Me! No-Lye Conditioning Creme Relaxer, Children’s Super (Alberto-Culver Company)
Pampers Kandoo Foaming Handsoap – Magic Melon (Procter & Gamble)
No-Ad Sun Pals SPF 45 UVA/UVB Sun Protection (Solar Cosmetics Labs Inc.)
Brands That Tested Positive for Formaldehyde
*According to The Campaign for Safe Cosmetics

American Girl Hopes and Dreams Shimmer Body Lotion (Bath & Body Works)
Baby Magic “Soft Baby Scent” Baby Lotion (Ascendia Brands, Inc)
Baby Magic “Soft Baby Scent” Baby Lotion (Ascendia Brands, Inc)
Baby Magic “Soft Baby Scent” Baby Lotion (Ascendia Brands, Inc)
Tinker Bell Body Lotion (Goldie LLC)
CVS Baby Shampoo (CVS/Pharmacy)
Johnson’s Baby Shampoo (Johnson & Johnson Consumer Companies)
Johnson’s Baby Shampoo (Johnson & Johnson Consumer Companies)
L’Oreal Kids Extra Gentle 2-in-1 Fast Dry Shampoo – Burst of Cool Melon (L’Oreal USA)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Apple Blossom (Bath & Body Works)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Apple Blossom (Bath & Body Works)
American Girl Real Beauty Inside and Out Shower Gel – Apple Blossom (Bath & Body Works)
CVS Kids Body Wash – Blueberry Blast (CVS/Pharmacy)
Equate Tearless Baby Wash (Wal-Mart Stores, Inc.)
Gentle Naturals Eczema Baby Wash (Del Pharmaceuticals, Inc.)
Grins & Giggles Milk & Honey Baby Wash (Gerber Products Company)
Huggies Naturally Refreshing Cucumber & Green Tea Baby Wash (Kimberly-Clark)
Barbie Berry Sweet Bubble Bath (Water-Jel Technologies)
Dora the Explorer Bubble Bath (MZB Personal Care)
Sesame Street Bubble Bath – Orange Mango Tango (The Village Company)
Tinker Bell Scented Bubble Bath (Goldie LLC)
Hot Wheels Berry Blast Bubble Bath (Water-Jel Technologies)
Mustela Multi-Sensory Bubble Bath (Laboratories Expanscience)
Huggies Soft Skin – Shea Butter (Kimberly-Clark Global Sales Inc)
Pampers Kandoo Foaming Handsoap – Magic Melon (Procter & Gamble)
Brands That Had Neither 1,4-Dioxane Nor Formaldehyde
Note that several brands were tested for only one of the two chemicals; consult the The Campaign for Safe Cosmetics report to see those brands that tested clean for the one chemical tested.

Dark & Lovely Kids Beautiful Beginnings No-Mistake Nourishing No-Lye Children’s Relaxer System, Fine Hair Types (SoftSheen-Carson, owned by L’Oreal USA)

THANK YOU http://www.thedailygreen.com/environmental-news/latest/formaldehyde-47031201

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

ระบบรถเข็นเด็กที่สมบูรณ์เพื่อความคล่องตัวและดีไซต์ที่แตกต่าง


ORBIT BABY ระบบรถเข็นที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากสหรัฐอเมริกา

ระบบการเดินทางที่สมบูรณ์แบบเพื่อการเตรียมความพร้อมการเดินทางที่ปลอดภัย เพื่อลูกน้อย ผ่านการทดสอบและรองรับโดยสำนักมาตรฐานทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกา

ตะกร้าเด็กอ่อนดีไซต์โมเดิร์นที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้ความเพลิดเพลินกับลูกน้อย
* โครงสามารถใช้ได้กับเก้าอี้เด็กอ่อนใน Orbit Infant System

ที่นั่งสำหรับเด็กโตแบรนด์แรกที่สามารถปรับหมุนได้ 270 ํ

คาร์ซีทสำหรับเด็กโตที่สามารถนำมาใช้ได้กับฐานคาร์ซีทและรถเข็น

New Born System ทั้งเซตประกอบไปด้วย 1. ตะกร้าเด็กอ่อนที่สามารถใส่เข้ากับโครงรถเข็น 2. โครงรถเข็นที่ลูกน้อยสามารถใช้ได้จนโต 3. ฐานใส่คาร์ซีทที่สามารถเปลี่ยนที่นั่งเมื่อน้องโตขึ้นและเคลื่อนย้ายได้ อย่างสะดวกเมื่อต้องการเปลี่ยนหรือล้างทำความสะอาดรถยนต์ 4. กระเป๋าตะกร้าสำหรับใส่ของที่สามารถถอดสะพายได้
ข้อมูลเพิ่มเติม www.orbitbaby.com
จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย www.growwithlove.com และสามารถโทรสอบถามที่ 02 701 4994, 02 701 4868-9

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Dandelion ชุดอาหารหนูน้อยวัยเริ่มอาหารผลิตจากข้าวโพดธรรมชาติDandelion สินค้าเด็กปลอดสารพิษ ผลิตจากธรรมชาติ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ในการนำเสนอสินค้าที่แตกต่าง เป็นธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ผ่านการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียดในการใช้งานจริง คุณจึงมั่นใจได้ว่าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย และสิ่งแวดล้อม

Dandelion ประกอบด้วย จาน ชาม และช้อนส้อม จากเมล็ดข้าวโพดธรรมชาติ จึงปราศจากสารเคมีอันตราย เช่น BPA, Phtalates, PVC, ตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพบได้ทั่วไปในภาชนะพลาสติกสำหรับเด็ก

Dandelion ได้รับการรับรองจากสมาคมการค้าสินค้าอินทรีย์ คุณจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยที่คุณได้มอบให้แก่ลูกน้อย
จัดโครงสร้างคืนสมดุลคุณแม่หลังคลอด

ดร.มนต์ทณัฐ โรจนาศรีรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ไคโรแพรกติก ไคโรฟิต คลินิก อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์และมากขึ้นตามอายุครรภ์ การที่ร่างกายจะยังคงนั่ง นอน เดิน ยืน ได้อย่างมั่นคงในขณะที่ต้องแบกรับน้ำหนักมากขนาดนั้น โครงสร้างร่างกายต้องปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้อิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำวันดำเนินต่อไปได้ตามปกติ เมื่อน้ำหนักของเด็กถ่วงท้องด้านหน้าเพิ่มขึ้น จะเกิดการแอ่นตัวภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อที่พยุงพลังย่อมมีผลกระทบทำให้ เกิดการไม่สมดุล ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นต้นเหตุให้โครงสร้างหลังเสียความมั่นคงและสู่ภาวะของ การปวดได้

ในการบำบัดรักษาอาการปวดหลังคลอด คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูโครงสร้างร่างกายตั้งแต่ในระยะ 1-2 เดือนหลังคลอด แต่หากทิ้งช่วงเป็นปีแล้วก็ยังสามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูโครงสร้างร่างกายได้ อยู่ โดยใช้เทคนิคการใช้มือในการจับ ดัด ปรับ โครงสร้างให้กลับคืนสู่ภาวะสมดุล รวมถึงการใช้เครื่องมือแพทย์ร่วมในบางกรณี การรักษาด้วยไคโรแพรกติกนับว่ามีความปลอดภัยสูง

ดูแลก่อนตั้งครรภ์-หลังคลอด

สำหรับการดูแลตัวเองในช่วงก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอดนั้น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างร่างกายแนะนำว่า

ก่อน ตั้งครรภ์ ต้องมีการวางแผนอย่างน้อย 6 เดือน-1 ปี เพื่อเตรียมร่างกาย โดยเฉพาะสภาพกระดูกและกล้ามเนื้อ เพราะต้องรับบทหนักจากการที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก บวกกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

สิ่งสำคัญที่ควรทำคือ การดูแลโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งกล้ามเนื้อที่มีผลมากคือ กล้ามเนื้อหน้าท้อง หลัง สะโพก เพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดหลักในการคุมให้กระดูกอยู่ในแนวปกติ

ส่วนระหว่างตั้งครรภ์ต้องควบคุมเรื่องอาหารไม่เน้นหนักไปทางเนื้อ นม ไข่ มากจนเกินไป ควรเลือกทานผัก ผลไม้สด เพราะจะทำให้ได้วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของเจ้าตัวน้อย และเพื่อให้คุณแม่สบายท้องง่าย เพราะจะต้องเผชิญกับปัญหาท้องผูก หากครรภ์เริ่มโตไม่ควรเดินหรือยืนมาก ควรนั่งมีที่พิงมั่นคง ขยันออกกำลังกายขา เช่น เตะเข่า กระดกข้อเท้าเพื่อแก้ปัญหาอาการตะคริว และเส้นเลือดขอด สามารถทำบ่อยครั้ง ชั่วโมงละ 1-2 รอบ รอบละ 10-20 ครั้ง ขึ้น-ลง ช้าๆ เวลานอนควรนอนตะแคงมีหมอนข้างนุ่มกลางๆ ก่ายที่ขา จะทำให้สบายมากขึ้น หรือถ้ามีอาการปวดส่วนไหนมาก หรือเป็นตะคริวควรใช้แผ่นร้อนประคบอุ่นๆ ทำให้บรรเทาอาการได้

หลังคลอด เป็นความกังวลของคุณแม่หลายท่านเพราะมีส่วนเกินมาก ไม่สามารถกลับเป็นปกติในเดือนสองเดือนแรกได้อย่างที่ควรจะเป็น แต่หากรู้ตั้งแต่เนิ่นก็จะทำให้ร่างกายกลับมากระชับและแข็งแรงได้เป็นปกติ เร็วขึ้น ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าไม่ควรออกกำลังกายหลังคลอดเร็วเกินเพราะจะทำให้มี ปัญหา แต่จริงๆ แล้วออกกำลังกายทำได้ตั้งแต่ 1-2 อาทิตย์แรกหลังคลอดด้วยซ้ำ (กรณีคลอดเอง)

สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือ การดึงเอาน้ำในร่างกายที่คั่งตอนตั้งครรภ์ออกให้มากที่สุด โดยการให้เหงื่อออกให้มากๆ เช่น การนอน FIR sauna เพื่อจะได้ขับน้ำที่คั่งอยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อลึกๆ ได้ถูกขับออกมาด้วย แล้วตามด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวได้เต็มที่ เช่น การบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะมัด (Deep muscle Exercises) ไม่เช่นนั้นการดึงน้ำออกอย่างเดียวก็จะเกิดปัญหาหย่อนคล้อย ห้อย เหี่ยวย่นมาก โดยเฉพาะหน้าท้อง สะโพก ต้นขา ฯลฯ การบริหารแบบนี้จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับและได้สัดส่วนกลับมาเหมือนเดิม แต่หากมีปัญหาปวดหลังเรื้อรังจากการตั้งครรภ์ ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแต่เนิ่นๆ เพราะหากปล่อยไว้ จะแก้ยากมากขึ้น เนื่องจากผู้ปวดเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่ใช่การปวดกล้ามเนื้อธรรมดาทั่วไป แต่เป็นการปวดเพราะโครงสร้างร่างกายเปลี่ยนไปด้วย

แต่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือใน 1-2 สัปดาห์แรกแม้คลอดเองก็ไม่ควรยกของหนัก หรือยกเวตหนักๆ เพราะจะมีผลต่อแรงดันในช่องท้องสู่ช่องคลอด หากต้องการออกกำลังในช่วงนี้ก็คือ การเคลื่อนไหวบ่อยๆ เบาๆ ด้วยการเดิน ยืนบ่อยๆ โดยเฉพาะการแขม่วหน้าท้อง ให้หน้าท้องยุบเร็วขึ้น ขมิบก้น ขมิบช่องคลอดบ่อยๆ เพื่อให้เข้าที่ได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ห้อยหย่อนคล้อย ซึ่งเป็นการออกกำลังที่ทำได้ตลอดเวลา

สำหรับหน้าอกที่อาจหย่อนคล้อยจากการให้นม ให้ออกกำลังกายด้วยการหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมไปด้านหลังช้าๆ ทำเช้าเย็นวันละ 5 เซต เซตละ 5 ครั้ง

อาหารก็สำคัญ

ควรเน้นผัก-ผลไม้สดมากๆ เพราะส่วนใหญ่คนมักคำนึงถึงเนื้อ นม ไข่ มากเกิน จนลืมไปว่าแร่ธาตุต่างๆ ได้จากผัก ผลไม้ เป็นสำคัญ ที่สำคัญกระบวนการสร้างเสริม/พัฒนาการร่างกายและสมองของเจ้าหนูน้อยต้อง อาศัยแร่ธาตุเหล่านี้ โดยเฉพาะผักใบเขียวจะได้ทั้งแคลเซียมและโฟลิกเอซิด ฯลฯ หลังคลอดแล้วโปรตีนจากเนื้อสัตว์อาจไม่ค่อยจำเป็นสำหรับลูกน้อยและแม่ที่ ต้องการลดน้ำหนักส่วนเกินที่เหลืออยู่

ส่วนรายที่ผ่าคลอดอาจต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ เพราะกว่าจะสามารถจัดการกับร่างกายได้อาจต้องรอเป็นเดือนหรือสองเดือน และพบว่าการผ่าคลอดส่วนใหญ่จะมีปัญหามากกว่าการคลอดเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ปัญหาสะสมของไขมันส่วนเกิน ฯลฯ อีกสิ่งที่คุณแม่ต้องประสบปัญหาคือ การอุ้มเจ้าตัวน้อย ทั้งที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรง จะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อมากขึ้นอีก จึงควรพยายามอยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง อุ้มให้ใกล้ตัวมากที่สุด สลับแขนในการอุ้มเพื่อจะได้ลดปัญหาอาการปวดได้

การเตรียมความพร้อมเป็นคุณแม่ ต้องเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมตั้งแต่ต้น การปรับโครงสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมดุลเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งต้องคำนึงถึงอย่าง มาก เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ และเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เร็ว หากไม่เตรียมร่างกายให้พร้อม หลังคลอดก็จะยิ่งแย่มาก แถมยังส่งผลต่อสุขภาพคุณแม่ในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้นคุณแม่จึงควรต้องดูแลตัวเองทั้งก่อน-หลัง และระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งตนเองและครอบครัว

ที่มา: www.posttoday.com
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผลการวิจัยขวดนมยี่ห้อต่างๆ

สารพิษในขวดนมพลาสติกยี่ห้อยอดนิยม

สารพิษในขวดนมพลาสติกยี่ห้อยอดนิยม

หลังจากหาข้อมูลของใช้เด็กหลายๆอย่าง เพื่อเลือกของให้ลูก
ก็ได้มาอ่านถึงเรื่องขวดนม ถึงแม้ว่าตั้งใจจะให้ลูกดูดนมจากเต้า
แต่ยังไงซะ พอลูกฟันขึ้นจนไม่สามารถให้ดูดได้ หรือหากมีเหตุจำ
เป็นอื่นๆก็ต้องมีขวดนมติดไว้อยู่ดี ก็เลยเปิดหาอ่านว่าจะใช้
แบบไหนยังไงดี แล้วก็มาเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้า
ซึ่งอ่านแล้วก็น่า ตกใจทีเดียว


จากรายงานของ Environment California Research
and Policy Center
ชี้ให้เห็นว่า ขวดนมพลาสติกใสแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้
มีพิษจากสารเคมีที่เป็นภัยต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโต
ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ (Bisphenol A)
"พ่อแม่มักจะตื่นเต้นกับเด็กๆในขวบปีแรกๆ และหวังว่าลูกๆ
ของพวกเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี"

"แต่โชคร้ายที่พ่อแม่ไม่มีข้อมูลความรู้เพียงพอที่จะป้องกันลูกๆ
ของพวกเขาจากพิษสารเคมี"

"รัฐแคลิฟอร์เนียควรจะบังคับให้ผู้ผลิตงดการใส่สารเคมีเป็นพิษ
ลงในสินค้าสำหรับเด็ก และควรมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจการเลือกซื้อของให้กับพ่อแม่"

Environment California Research and Policy Center
ทำงานร่วมกับแล็บเอกชน ตรวจสอบขวดนมยอดนิยม 5 ยี่ห้อ
เพื่อดูว่ามี Bisphenol A ที่สามารถผ่านออกจากขวดสู่ของเหลว
ที่บรรจุภายในหรือไม่

- ขวดนม 5 ยี่ห้อ ประกอบด้วย: Avent, Dr. Brown’s, Evenflo,
Gerber และ Playtex
- ทั้ง 5 ยี่ห้อ มีสารพิษ Bisphenol A ในระดับที่เป็นอันตราย
ต่อสัตว์ทดลองในแล็บ

Bisphenol A นิยมใช้กันทั่วไปเพื่อทำให้ขวดพลาสติก
เช่น ขวดนม มีความใส สารพิษจะกรองออกและแทรกซึมลงในของเหลว
และอาหารที่บรรจุอยู่ภายในได้เมื่อใช้งาน

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า สาร Bisphenol A จำนวนเพียงเล็กน้อย
มีผลทำให้ก่อมะเร็ง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การเริ่มเป็นหนุ่มสาว
เร็วเกินไป โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไฮเปอร์ (hyperactivity) และอื่นๆ

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention
พบสาร Bisphenol A ในปัสสาวะ 95% ของประชนที่เข้ารับการตรวจ
เป็นที่น่าตกใจว่า Bisphenol A ที่พบในมนุษย์อยู่ในระดับกลาง
ซึ่งสูงกว่าระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ทดลองเสียอีก

มิถุนายนปี 2006 ซานฟรานซิสโก เป็นรัฐแรกที่ออกกฎหมายห้ามใช้สาร
Bisphenol A ในของเล่น และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ
ต่ำกว่า 3 ปีอื่นๆ รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพิจารณาที่จะออกกฎเดียวกันนี้ในปีนี้

เนื่องจากการขาดการมาตราการจากรัฐบาลและข้อมูล
ที่เพียงพอเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษในสินค้าบริโภค
Environment California Research and Policy Center
จึงได้แนะนำให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กทั่วไปปฏิบัติดังนี้:
- เลือกใช้ขวดนมแก้วหรือขวดพลาสติกที่ปลอดภัยกว่านี้
- อย่าให้ความร้อนแก่อาหารหรือเครื่องดื่ม ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์
พลาสติกหรือขวดพลาสติก เพราะจะทำให้ขบวนการกรองสารพิษ
ออกมาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เวลาล้างผลิตภัณฑ์พลาสติกให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาล้างที่แรง
และน้ำร้อน ทั้ง 2 สิ่งนี้ทำให้ขบวนการกรองสารพิษออกมาเกิดขึ้นอย่าง
รวด เร็ว
- คำแนะนำอื่นๆและข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้
ที่
http://www.EnvironmentCalifornia.org/

"พ่อแม่ไม่สามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยลำพัง รัฐแคลิฟอร์
เนียควรจะให้การช่วยเหลือ และทำให้แน่ใจว่าสินค้าต่างๆ
ในท้องตลาดไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ"

Environment California Research and Policy Center
ได้เรียกร้องให้รัฐแคลิฟอร์เนียปฎิบัติดังนี้:

- จัดระเบียบการใช้สาร Bisphenol A และสารเคมีที่เป็นพิษอื่นๆ
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
- กำหนดให้ผู้ผลิตปิดฉลากระบุสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งหมดที
อาจมีอยู่ และแจ้งผลกระทบของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพ
บนสินค้าสำหรับเด็ก
- ปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีใหม่ เพื่อให้ผู้ผลิตที่ใช้สารเคมี
แสดงให้เห็นว่าสารเคมีที่ใช้นั้นปลอดภัย ก่อนที่จะได้รับการอนุญาต
ให้ออกจำหน่ายและใช้ในสินค้าบริโภค

อ่านจบแล้วก็ตัดสินใจสั่งขวดนมที่เลือกได้ทันที
หวังว่าใครผ่านมาอ่านก็จะเลือกซื้อได้ถูกต้อง และก็อยากให้ทำ
การศึกษาก่อนไม่ว่าจะซื้อของอะไรก็ตามที่จะมาใช้กับลูก
ที่รักของเรา หากใครไม่รู้ว่าจะค้นข้อมูลได้ยังไงหรือไม่มีเวลา
และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดไหน บอกไว้ได้
จะช่วยหาและอ่านให้ ^^ข้อมูลนี้มาจาก
http://www.EnvironmentCalifornia.org/ ในหน้า http://www.environmentcalifornia.org/newsroom/environmental- health/environmental-health-news/toxic-chemical-leaches-
from-popular-baby-bottles

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ผ้าคาดหน้าท้องหลังคลอด
:ผ้าพันรัดหน้าท้อง....ช่วยลดอาการปวดหลังผ่าตัดคลอดได้
การพันรัดหน้าท้องให้คุณมารดาหลังผ่าตัดคลอด จะช่วยให้ผนังหน้าท้องที่เคยยืด (ตอนอุ้มท้อง) กระชับขึ้น เวลาจะลุกนั่งหรือยืนจะไม่ปวดมาก
ผมเคยเห็นทางแผนกสูติฯ ใช้ผ้าพันรัดหน้าท้องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดคลอดมานานกว่า 25 ปี แล้ว และก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็คือจะช่วยให้หน้าท้องกระชับขึ้น แต่ไม่พบการศึกษาที่ระบุชัดว่าจะช่วยลดอาการปวดด้วยหรือไม่ คุณสุนทรี และคณะ (หอผู้ป่วยหลังคลอด) ได้ทำการศึกษาโดยสอบถามคะแนนความปวดในมารดาหลังผ่าตัดคลอด ที่ใช้ผ้าพันรัดหน้าท้อง พบว่ามารดาที่มีคะแนนความปวดในระดับน้อย มีจำนวนมากกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาครั้งก่อนที่ไม่ได้ใช้ผ้าพันหน้าท้อง (อยู่ระหว่างส่งขอตีพิมพ์)

นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

www.bambigarden.com

http://www.growwithlove.com/productdetail.php?pid=6

สารเคมีอันตรายในแชมพูเด็ก

สารเคมีอันตรายปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
ผลการศึกษาพบว่า โลชั่น แป้ง และแชมพูที่ใช้สำหรับเด็กอ่อนในปัจจุบัน อาจทำให้เด็กมีสารพาทเลต (phthalate) สะสมอยู่ในร่างกายปริมาณสูง เป็นสารก่อให้เกิดภูมิแพ้และส่งผลต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์
มหาวิทยาลัยวอชิงตันและสถาบันวิจัยในโรงพยาบาลเด็กของซีแอตเติลในสหรัฐ ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ พบว่า เด็กอ่อนที่ใช้โลชั่น แชมพู และแป้ง มีแนวโน้มจะพบสารพาทาเลตอยู่ในปัสสาวะ มากกว่าเด็กอ่อนทั่วไป โดยนักวิจัยได้ศึกษาปัสสาวะของทารก 163 คน อายุระหว่าง 2 เดือน ถึง 28 เดือน และซักถามคุณแม่ว่า ทารกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้
ผลการศึกษาพบว่า ทารกทุกรายจะมีสารพาทาเลตอยู่ในปัสสาวะ แต่จะพบสารพาทาเลตอยู่ในปัสสาวะมากเป็นพิเศษ สำหรับทารกที่ใช้ทั้งโลชั่น แป้ง และแชมพู ควบคู่กัน ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตราย เพราะสารตัวนี้จะไปปรับเปลี่ยนฮอร์โมนในเด็กอ่อน ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้มากขึ้น มีน้ำมูกไหล และผิวหนังเป็นผื่น
ผลการศึกษากับสัตว์พบว่า สารพาทาเลตยังเป็นอันตรายต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ และเด็กอ่อนก็สามารถรับสารตัวนี้ได้ ระหว่างอยู่ในท้องแม่ หรือผ่านการให้นมบุตร
อนึ่ง พาทาเลตเป็นสารเคมีสังเคราะห์ พบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ของเล่นเด็กที่ทำจากพลาสติก สารหล่อลื่น ตลอดจนวัตถุกันเสียที่ใช้ในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนานาชนิด
แม้การศึกษานี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบโดยตรงจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับเด็กทารก แต่สร้างความกังวลให้กับกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง พร้อมกับสนับสนุนให้กำจัดการใช้สารดังกล่าว
ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวไทย ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

นวัตกรรมเพื่อการมองเห็นและพัฒนาสมองของลูกน้อย

“รักแรก แสนบริสุทธิ์สัมผัสได้จากแววตาของทารกน้อย”
ทารกแรกเกิดสามารถสื่อสารได้ด้วยการจ้องมองและการสบตา ในช่วงแรกทารกจะรับรู้และมองเห็นภาพได้ในระยะเพียง 1 ฟุต เป็นภาพสีขาวดำ เมื่อถึงวัย 3- 6 เดือน ทารกจะพยายามจ้องมอง จดจำ และให้ความสนใจต่อสีสันสดใสและภาพเสมือนจริง
Wee galleryคิดค้นและออกแบบโดยคุณแม่ซึ่งเป็นกราฟฟิกดีไซเนอร์ชาวอเมริกัน โดยศึกษาลักษณะของภาพที่จะสามารถดึงดูดให้เด็กๆ จ้องมองเพื่อนำมาซึ่งการเกิดสมาธิ ช่วยพัฒนาทักษะการมองเห็น สร้างสรรค์โลกแห่งจินตนาการ และเพิ่มเส้นใยสมองให้กับทารกน้อย ด้วยภาพที่เป็นเรื่องราวของบรรยากาศต่างๆ และสัตว์นานาชนิด
Wee gallery : Wall Graphic ผลิตจากพลาสติกPolypropylene ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ ปลอดสารพิษ สารตะกั่วและPthalates สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะสามารถเพิ่มทักษะการมองเห็นของทารกแล้ว ยังช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามเสมือนวอลเปเปอร์ ในราคาที่ประหยัดและคุ้มค่ากว่า ทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตามที่ต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด ทำความสะอาดง่าย เพียงใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ด ปลอดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อทารก สีสันสดใสไม่ซีดจาง แม้ผ่านการใช้งานนานนับปี
Wee gallery : Art card ผลิตพิมพ์บนแผ่นลามิเนตเกรดสำหรับอาหารและพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สกัดจากถั่วเหลืองจึงปลอดจากสารพิษที่จะเป็นอันตรายต่อลูกน้อย โลกแห่งการเรียนรู้ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ ได้รับการออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตไปพร้อมกับทารกน้อย เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของ Wee gallery

สกู๊ปข่าว Wee Gallery ในไทย

http://news.mcot.net/politic/inside.php?value=bmlkPTMwMjIwJm50eXBlPWNsaXA=

สารพิษอันตราย

“มารู้จักสารพิษอันตรายที่มักปนเปื้อนมากับสิ่งของของลูกน้อยกันดีกว่า........”

คุณพ่อและคุณแม่ควรใช้เวลาสักนิดในการตรวจสอบว่าของใช้ลูกน้อยมีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือไม่ ก่อนตัดสินใจซื้อ

สาร BPA คืออะไร?

BPA (Bisphenol) เป็นสารเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากพลาสติก และที่สำคัญคือ มีการทดลองในหนูพบว่า BPA เป็นสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งในต่อมลูกหมาก และส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกายอีกด้วย 
จากรายงานของ Environment California Research and Policy Center ชี้ให้เห็นว่า ขวดนมพลาสติกใสแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีพิษจากสารเคมีที่เป็นภัยต่อฮอร์โมนการเจริญเติบโต ระบบประสาท และระบบสืบพันธุ์ (Bisphenol A)

Phthalates คืออะไร
Phthalates เป็นสารเคมีที่ใช้เพิ่มความอ่อน (Softener) โดยมากจะปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก PVCรวมถึงของเล่นเด็กเล็กที่ทำด้วย PVC เช่น ห่วงยางกัดสำหรับเด็กอ่อน (Teething Ring), Dummies, Rattles ฯลฯ
โดยสารดังกล่าวจะเข้าไปสะสมในร่างกายและอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

Nitrosamine คืออะไร
ไนโทรซามีนมากกว่า 250 ชนิด สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดีเอ็นเอ (mutagen) และเป็นสารก่อมะเร็ง(carcinogen)โดยสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งกับสัตว์ทดลองได้ ทำให้สถาบันวิจัยต่างๆลงความเห็นว่าไนโทรซามีนน่าจะส่งผลต่อร่างกายมนุษย์เช่นกัน โดยอวัยวะที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่คือ ตับ ไต ปอด ผิวหนัง และตา พบในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางเช่น จุกนมยางสำหรับทารก และสารกันบูด


สารตะกั่ว (Lead) คืออะไร
เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่มีพิษต่อร่างกายมนุษย์ ยังมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรถยนต์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ฯลฯ ทำให้ปริมาณสารตะกั่วในธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารที่มีสารตะกั่วเข้าไป จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสารตะกั่วสะสมในร่างกาย เป็นผลให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โลหิตจาง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น สำหรับเด็กเล็กจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตไม่เต็มที่มี IQ ต่ำ และมีพัฒนาการทางร่างกายที่ช้ากว่าปกติ